Pełną wersję regulaminu pod adresem: 

REGULAMIN SKLEPU

Odstąpienie od umowy sprzedaży

§9.

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia otrzymania towaru lub od dnia zawarcia umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od mowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza http://sklep.arlekin.design/docs/Reklamacja_v1.pdf i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail, na adres kontakt@arlekin.design, w formie pisemnej, na adres Galeria Świat Kamieni – Arlekin Piotr Tomaszewski, ul. Kazimierza Wielkiego 79, 30 – 074 Kraków. Jednocześnie Konsument może odesłać Sprzedawcy towar.

 3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi, potwierdzenie odebrania świadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta, adres e-mail.

 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

 1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcy o oraz

 2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

 3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności biżuteria wykonywana na zamówienie;

 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzecz.

 1. przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 365 dni na adres siedziby SprzedawcyKonsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedawcy w stanie nie zniszczonym. Kosztem zwrotu towaru jest obciążony Sprzedawca, jeśli zwrot towaru odbywa się za pośrednictwem kuriera zamówionego przez Sprzedawcę.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 2. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

 3. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.Reklamacje

§10.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonani umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu znajdującym się pod adresem http://sklep.arlekin.design/docs/Reklamacja_v1.pdf.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne w zależności od wady powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko,

 2. telefon do kontaktu,

 3. adres e-mail,

 4. numer zamówienia

 5. opis niezgodności towaru z umową,

 6. datę zakupu,

 7. protokół szkody, jeśli go sporządzono,

 8. zdjęcia uszkodzenia towaru, jeśli Użytkownik nie odsyła Sprzedawcy towaru.

 1. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

 2. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: kontakt@arlekin.design lub w formie pisemnej poprzez wysłanie pisma na adres siedziby Sprzedawcy.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego wszelkie niezbędne dane do jego rozpatrzenia.

 4. Użytkownik odsyłając towar zobowiązany jest przesłać go do Sprzedawcy z zachowaniem reguł ostrożności. Odesłanie towaru następuje na prośbę Sprzedawcy, który pokrywa koszty odesłania.

 5. Sprzedawca nie uwzględni reklamacji obejmujących pomyłki Użytkownika popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry towaru, np. rozmiar pierścionka).

 6. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, reklamowany towar zostanie zwrócony Użytkownikowi.