Przez cały sierpień dokonując zakupu z kategorii pierścionki zaręczynowe otrzymasz voucher uprawniający do 10% zniżki na zakup obrączek ślubnych.

Zobacz produkty: PIERŚCIONKI ZARĘCZYNOWE

Regulamin promocji „Ślub z Arlekinem”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Promocji „Ślub z Arlekinem”, zwanej dalej Promocją jest Arlekin Piotr Tomaszewski z siedzibą w Krakowie (30-074) przy ul. Kazimierza Wielkiego 79.
 2. Promocja obowiązuje w sklepie stacjonarnym Organizatora mieszczącym się w Krakowie (30-074) przy ul. Kazimierza Wielkiego 79 oraz w sklepie internetowym pod adresem  www.sklep.arlekin.design.
 3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 01.08.2017 (od godziny 00:00) do 31.08.2017 (do godziny 00:00).
 4. Promocji można skorzystać w sklepie stacjonarnym wyłącznie w godzinach jego otwarcia, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00.
 5. Z Promocji można skorzystać składając zamówienie drogą elektroniczną przez wiadomość e-mail w całym okresie trwania promocji.


Warunki i zasady udziału w promocji

 1. Warunkiem udziału w Promocji jest zakup pierścionka zaręczynowego, tj.  zakup pierścionka z kategorii zamieszczonej pod adresem http://sklep.arlekin.design/15-pierscionki-zareczynowe  lub złożenie deklaracji, że zakupiony pierścionek jest zaręczynowy. Promocja nie dotyczy pierścionków wykonanych w innym materiale niż złoto lub platyna.
 2. Po dokonaniu zakupu i płatności za pierścionek zaręczynowy kupujący otrzyma voucher uprawniający do zakupu obrączek z 10% rabatem. W przypadku zakupu obrączek w sklepie online rabat przyznawany jest od ceny bazowej podanej na stronie. W przypadku zakupu obrączek na zamówienie rabat naliczany jest od kwoty kosztów wykonania, tj. z pominięciem kosztów materiału.
 3. Voucher ważny jest 12 miesięcy od daty zakupu.
 4. Warunkiem koniecznym do przyznania rabatu jest przekazanie Organizatorowi vouchera przed dokonanie zakupu obrączek.
 5. Promocji wyłączona jest biżuteria komisowa.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w sklepie stacjonarnym lub internetowym,, chyba że wskazano inaczej.
 7. Promocja nie łączy się z przyznanymi rabatami lub upustami przez sprzedawcę. W taki wypadku klient ma prawo zdecydować, czy skorzystać z Promocji, czy z rabatu albo upustu.
 8. Promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Postanowienia końcowe

 1. Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej Regulaminem. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2017 r.