Pakiet zaręczynowy arlekin.design

Zobacz wyroby: PIERŚCIONKI ZARĘCZYNOWE

Regulamin promocji „Pakiet zaręczynowy”

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Organizatorem Promocji „Pakiet zaręczynowy”, zwanej dalej Promocją jest Arlekin Piotr Tomaszewski z siedzibą w Krakowie (30-074) przy ul. Kazimierza Wielkiego 79, NIP 793 151 75 59, REGON 180320185, zwany dalej Organizatorem.
 2. Promocja dotyczy wyłącznie pierścionków zaręczynowych wykonanych w złocie lub platynie, zwanych dalej Pierścionkiem zaręczynowym/Pierścionkami zaręczynowymi. Przez pierścionki zaręczynowe rozumie się pierścionki z kategorii zamieszczonej pod adresem http://sklep.arlekin.design/15-pierscionki-zareczynowe lub co do których osoba kupująca, złożyła oświadczenie, że zakupiony pierścionek jest zaręczynowy.
 3. Promocją objęte są Pierścionki zaręczynowe zakupione wyłącznie w sprzedaży detalicznej.
 4. Promocja obowiązuje w sklepie stacjonarnym Organizatora mieszczącym się
  w Krakowie (30-074) przy ul. Kazimierza Wielkiego 79 oraz w sklepie internetowym pod adresem 
  www.sklep.arlekin.design. Ponadto Promocją objęte są zamówienia składane drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@arlekin.design.
 5. Czas trwania Promocji jest nieokreślony.
 6. Promocja obowiązuje od dnia 14.02.2018 r.
 7. Promocja może zostać zakończona przez Organizatora w dowolnym czasie, o czym Organizator poinformuje na stronie sklepu internetowego oraz poprzez wywieszenie informacji w sklepie stacjonarnym.
 8. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie konsumenci. Przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ kodeksu cywilnego).

 Warunki i zasady udziału w promocji

§2.

 1. Uczestnikiem Promocji może być jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Uczestnikiem.
 2. Warunkiem udziału w Promocji jest zakup Pierścionka zaręczynowego przez Uczestnika, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, a więc nie w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.
 4. Po dokonaniu zakupu, tj. zamówieniu, opłaceniu i odebraniu Pierścionka zaręczynowego Uczestnik najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych otrzyma od Organizatora:

1)     Voucher uprawniający do zakupu pary obrączek ślubnych z rabatem do 1000 zł brutto;

2)     Voucher uprawniający do jednorazowej zmiany rozmiaru zakupionego Pierścionka zaręczynowego;

3)     Voucher na czyszczenie zakupionego Pierścionka zaręczynowego przed ślubem;

4)     Słodki upominek.

 1. Z Promocji wyłączone są Pierścionki zaręczynowe komisowe.
 2. Vouchery, o których mowa w ust. 4 są ważne 12 miesięcy od daty zakupu Pierścionka zaręczynowego.
 3. Vouchery, o których mowa w ust. 4 nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4. Vouchery , o których mowa w ust. 4 podlegają zwrotowi lub anulacji przez Organizatora w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Pierścionka zaręczynowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jeśli mimo skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży Pierścionka zaręczynowego przez Uczestnika którykolwiek z voucherów został wykorzystany, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zwrotu odpowiedniej kwoty na rzecz Organizatora.

 §3.

 1. Voucher uprawniający do zakupu pary obrączek ślubnych z rabatem do 1000 zł brutto jest voucherem na okaziciela. Ostateczna kwota rabatu obliczana jest według wzoru:

5%* wartość zakupionego Pierścionka zaręczynowego = rabat na zakup obrączek ślubnych.

 1. Przez wartość zakupionego Pierścionka zaręczynowego rozumie się rzeczywistą kwotę, którą Uczestnik zapłacił za Pierścionek zaręczynowy, uwzględniającą ewentualne promocje lub zniżki przyznane przy sprzedaży.
 2. Wartość powyższego vouchera wyrażona jest w kwocie brutto i nie może być wyższa niż 1000 zł brutto.
 3. Powyższy voucher można wykorzystać wyłącznie na zakup pary obrączek ślubny wykonanych w złocie lub platynie.
 4. W przypadku, gdy cena obrączek ślubnych będzie niższa niż rabat wynikający z vouchera, zwrot różnicy nie przysługuje.
 5. Rabat wynikający z niniejszego vouchera odejmowany jest od ceny katalogowej danych obrączek ślubnych lub od pierwotnej wyceny zamówienia, tj. rabat dotyczy nieprzecenionych, nieobjętych promocją lub co do których sprzedawca nie udzielił zniżki obrączek. W taki wypadku klient ma prawo zdecydować, czy skorzystać z rabatu z vouchera, czy innych typów zniżek.
 6. Aby skorzystać z niniejszego vouchera należy:

1)     w przypadku zakupu obrączek ślubnych w sklepie internetowym: zakupić parę obrączek, wpisać kod rabatowy z vouchera w odpowiednie pole w trakcie zakupu;

2)     w przypadku zakupu obrączek ślubnych w sklepie stacjonarnym: w trakcie składania zamówienia na parę obrączek ślubnych przekazać sprzedawcy powyższy voucher lub kod rabatowy z vouchera;

3)     w przypadku zakupu obrączek ślubnych drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail: w trakcie składania zamówienia na parę obrączek ślubnych przekazać sprzedawcy skan powyższego voucher lub kod rabatowy z vouchera.

 §4.

 1. Voucher uprawniający do jednorazowej zmiany rozmiaru zakupionego Pierścionka zaręczynowego obejmuje powiększenie lub pomniejszenie. Przy powiększeniu Pierścionka zaręczynowego Uczestnik zobowiązany jest do opłacenia kosztów złota lub przekazania odpowiedniej ilości złota niezbędnej do powiększenia, jeśli niezbędna ilość złota przekroczy 0,1 g.
 2. Korzystając z powyższego vouchera Uczestnik pokrywa koszty dostarczenia zakupionego Pierścionka zaręczynowego do Organizatora. Organizator na własny koszt odsyła Pierścionek zaręczynowy listem poleconym, gdy wysyłka odbywa się na terytorium Polski.
 3. W przypadku zmniejszania zakupionego Pierścionka zaręczynowego Uczestnik nie otrzymuje zwrotu złota.

§5.

 1. Voucher na czyszczenie zakupionego Pierścionka zaręczynowego przed ślubem obejmuje wyłącznie oczyszczenie i wypolerowanie jego powierzchni. Niniejszy voucher nie obejmuje w szczególności naprawy uszkodzeń mechanicznych, jak deformacje, urwanie łapki, ukruszeni kamienia.
 2. Korzystając z powyższego vouchera Uczestnik pokrywa koszty dostarczenia zakupionego Pierścionka zaręczynowego do Organizatora. Organizator na własny koszt odsyła Pierścionek zaręczynowy listem poleconym, gdy wysyłka odbywa się na terytorium Polski.

§6.

Mimo zakończenia Promocji przez Organizatora do osób, które dokonały zakupu Pierścionka zaręczynowego, tj. złożyły zamówienie w sklepie stacjonarnym, sklepie internetowym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail i je opłaciły, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu do czasu wykorzystania lub utraty ważności voucherów, o których mowa w §2 ust. 4.

Postępowanie reklamacyjne

§7.

 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy zgłaszać do Organizatora poprzez osobiste zgłoszenie, przesłanie zgłoszenia na adres mailowy kontakt@arlekin.design lub przesłanie zgłoszenia na adres siedziby Organizatora, tj. Arlekin, ul. Kazimierza Wielkiego 79, 30-074 Kraków.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi w terminie 12 miesięcy od daty zakupu Pierścionka zaręczynowego. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji:

1)     listem poleconym na adres podany w reklamacji – w przypadku przesłania pisma reklamacyjnego na adres siedziby Organizatora lub w przypadku złożenia reklamacji w sklepie stacjonarnym.

2)     wiadomościom e-mail na adres Uczestnika  – w przypadku przesłania pisma reklamacyjnego drogą elektroniczną.

§8.

Postanowienia ogólne

 1. Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej Regulaminem. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2018 r.