pakiet_slubny.jpg

Zobacz wyroby: OBRĄCZKI ŚLUBNE

Regulamin promocji „Pakiet ślubny”

Postanowienia ogólne

§1.

 1.        Organizatorem Promocji „Pakiet ślubny”, zwanej dalej Promocją jest Arlekin Piotr Tomaszewski z siedzibą w Krakowie (30-074) przy ul. Kazimierza Wielkiego 79, NIP 793 151 75 59, REGON 180320185, zwany dalej Organizatorem.
 2.        Promocja dotyczy wyłącznie pary obrączek ślubnych wykonanych w złocie lub platynie, zwanych dalej Obrączkami ślubnymi.
 3.        Promocją objęte są Obrączki ślubne zakupione wyłącznie w sprzedaży detalicznej.
 4.        Promocja obowiązuje w sklepie stacjonarnym Organizatora mieszczącym się
  w Krakowie (30-074) przy ul. Kazimierza Wielkiego 79 lub/i w sklepie internetowym pod adresem  www.sklep.arlekin.design. Ponadto Promocją objęte są zamówienia składane drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@arlekin.design.
 5.        Czas trwania Promocji jest nieokreślony.
 6.        Promocja obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
 7.        Promocja może zostać zakończona przez Organizatora w dowolnym czasie, o czym Organizator poinformuje na stronie sklepu internetowego oraz poprzez wywieszenie informacji w sklepie stacjonarnym.
 8.        W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie konsumenci. Przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ kodeksu cywilnego).

 

Warunki i zasady udziału w promocji

§2.

 1.        Uczestnikiem Promocji może być jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Uczestnikiem.
 2.        Warunkiem udziału w Promocji jest zakup pary Obrączek ślubnych, tj. dwóch obrączek damskiej i męskiej o tym samym wzorze, przez Uczestnika, jako konsument w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, a więc nie w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3.        Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.
 4.        Po dokonaniu zakupu, tj. zamówieniu, opłaceniu i odebraniu Obrączek zaręczynowych Uczestnik najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych otrzyma od Organizatora:
  1)      certyfikat jakości na kamienie w Obrączkach ślubnych, jeśli obrączka lub obrączki mają kamienie,
  2)      voucher na zmianę rozmiaru zakupionych Obrączek ślubnych,
  3)      voucher uprawniający do jednorazowego wyczyszczenia Obrączek ślubnych (jedno czyszczenie obrączki damskiej i/lub jedno czyszczenie obrączki męskiej),
  4)      voucher na zakup spinek do mankietów albo kolczyków z rabatem do 250 zł,
  5)      wino i słodki upominek,
  6)      eleganckie opakowanie na Obrączki ślubne.
 1.        Z Promocji wyłączone są Obrączki ślubne komisowe.
 2.        Vouchery, o których mowa w ust. 4 są ważne 12 miesięcy od daty zakupu Obrączek ślubnych.
 3.        Vouchery, o których mowa w ust. 4 nie podlegają wymianie na gotówkę.
 4.        Vouchery , o których mowa w ust. 4 podlegają zwrotowi lub anulacji przez Organizatora w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Obrączki lub Obrączek ślubnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jeśli mimo skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży przez Uczestnika którykolwiek z voucherów został wykorzystany, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zwrotu odpowiedniej kwoty na rzecz Organizatora.

 

§3.

 1.        Certyfikat jakości na kamienie w Obrączkach ślubnych zostaje wystawiony pod warunkiem, że obrączka lub obrączki mają kamienie naturalne.
 2.        Certyfikat jakości na kamienie w Obrączkach ślubnych wystawiany jest przez rzeczoznawcę Piotra Tomaszewskiego, na wzorze Organizatora.

§4.

 1.        Voucher na zmianę rozmiaru zakupionych Obrączek ślubnych może zostać wykorzystany wyłącznie do zmiany rozmiaru Obrączek ślubnych objętych Promocją, które spełniają łącznie następujące warunki: nie zawierają kamieni, wykonane są z jednego koloru złota lub platyny, ich powierzchnia jest gładka.
 2.        Korzystając z powyższego vouchera Uczestnik pokrywa koszty dostarczenia zakupionych Obrączek ślubnych do Organizatora. Organizator na własny koszt odsyła Obrączki ślubne listem poleconym, gdy wysyłka odbywa się na terytorium Polski.
 3.        W przypadku zmniejszania zakupionych Obrączek ślubnych Uczestnik nie otrzymuje zwrotu złota/platyny.

§5.

 1.        Voucher uprawniający do jednorazowego wyczyszczenia Obrączek ślubnych obejmuje wyłącznie oczyszczenie i wypolerowanie ich powierzchni. Niniejszy voucher nie obejmuje w szczególności naprawy uszkodzeń mechanicznych, jak deformacje, urwanie łapki, ukruszeni kamienia.
 2.        Voucher może być użyty tylko raz. W przypadku gdy Uczestnik wykorzystał go na zmianę rozmiaru tylko jednej Obrączki ślubnej, traci prawo do zmiany rozmiaru drugiej Obrączki ślubnej.
 3.        Korzystając z powyższego vouchera Uczestnik pokrywa koszty dostarczenia zakupionych Obrączek ślubnych do Organizatora. Organizator na własny koszt odsyła Obrączki ślubne listem poleconym, gdy wysyłka odbywa się na terytorium Polski.
 4.        W przypadku, gdy cena usługi będzie niższa niż 50 zł, zwrot różnicy nie przysługuje.

 

§6.

 1.        Voucher na zakup spinek do mankietów albo kolczyków jest voucherem na okaziciela.
 2.        Voucher na zakup spinek do mankietów albo kolczyków uprawnia do zakupu spinek do mankietów albo kolczyków z rabatem do  500 zł brutto. Ostateczna kwota rabatu określana jest na podstawie kosztu zakupionych Obrączek ślubnych:
  1)      Rabat 50 zł przy zakupie Obrączek ślubnych do kwoty 1500 zł brutto,
  2)      Rabat 100 zł przy zakupie Obrączek ślubnych w cenie od 1500,01 zł brutto do 3000 zł brutto,
  3)      Rabat 150 zł przy zakupie Obrączek ślubnych w cenie od 3000,01 zł brutto do 5000 zł brutto,
  4)      Rabat 250 zł przy zakupie Obrączek ślubnych w cenie od 5000,01 zł brutto
 1.        W przypadku, gdy cena spinek do mankietów albo kolczyków będzie niższa niż rabat wynikający z vouchera, zwrot różnicy nie przysługuje.
 2.        Rabat wynikający z niniejszego vouchera odejmowany jest od ceny katalogowej danych spinek do mankietów albo kolczyków lub od pierwotnej wyceny zamówienia, tj. rabat dotyczy nieprzecenionych, nieobjętych promocją lub co do których sprzedawca nie udzielił zniżki spinek do mankietów albo kolczyków. W taki wypadku klient ma prawo zdecydować, czy skorzystać z rabatu z vouchera, czy innych typów zniżek.
 3.        Aby skorzystać z niniejszego vouchera należy:
  1)      w przypadku zakupu kolczyków albo spinek do mankietów w sklepie internetowym: dokonać zakupu, wpisać kod rabatowy z vouchera w odpowiednie pole w trakcie zakupu;
  2)      w przypadku zakupu kolczyków albo spinek do mankietów w sklepie stacjonarnym: w trakcie składania zamówienia przekazać sprzedawcy powyższy voucher lub kod rabatowy z vouchera;
  3)      w przypadku zakupu kolczyków albo spinek do mankietów drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail: w trakcie składania zamówienia przekazać sprzedawcy skan powyższego voucher lub kod rabatowy z vouchera.
 1.        Voucher na zakup spinek do mankietów albo kolczyków musi być wykorzystany jednorazowo – przy jednym zakupie.

 

§7.

Mimo zakończenia Promocji przez Organizatora do osób, które dokonały zakupu Obrączek ślubnych, tj. złożyły zamówienie w sklepie stacjonarnym, sklepie internetowym lub za pośrednictwem wiadomości e-mail i je opłaciły, stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu do czasu wykorzystania lub utraty ważności voucherów, o których mowa w §2 ust. 4.

Postępowanie reklamacyjne

§8.

 1.        Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy zgłaszać do Organizatora poprzez osobiste zgłoszenie, przesłanie zgłoszenia na adres mailowy kontakt@arlekin.design lub przesłanie zgłoszenia na adres siedziby Organizatora, tj. Arlekin, ul. Kazimierza Wielkiego 79, 30-074 Kraków.
 2.        Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi w terminie 12 miesięcy od daty zakupu Obrączek ślubnych. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data nadania reklamacji.
 3.        Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4.        Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji:
  1)      listem poleconym na adres podany w reklamacji – w przypadku przesłania pisma reklamacyjnego na adres siedziby Organizatora lub w przypadku złożenia reklamacji w sklepie stacjonarnym.
  2)      wiadomościom e-mail na adres Uczestnika  – w przypadku przesłania pisma reklamacyjnego drogą elektroniczną,

§9.

Postanowienia ogólne

 1.                   Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej Regulaminem. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2.                   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3.                   Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
 4.                   Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.07.2021.