Polityka prywatności

 

Niniejszy strona internetowa ("Serwis") jest obsługiwana przez Piotra Tomaszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Piotr Tomaszewski „Arlekin” z siedzibą w Krakowie (30 – 074) przy ul. Kazimierza Wielkiego 79, posiadającą NIP 793-151-75-59, REGON 180320185, który to również jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu ("Administrator").

Mając na względzie szacunek do Państwa (Klientów) prawa do prywatności jak i kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych wdrożyliśmy niniejszą Politykę. Obowiązuje ona od dnia 25 maja 2018 r. i ma na celu zagwarantowanie tego aby przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej określane jako: RODO) jak również z wymogami prawa wynikający z art. 173, 174 oraz 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Korzystając z Serwisu arlekin.desig, niezależnie od tego czy jesteście Państwo zarejestrowani w naszym sklepie internetowym (dostępnym pod adresem arlekin.design.sklep), czy też nie, powierzacie nam w różnym stopniu swoje dane osobowe tj. identyfikujące Państwa informacje. Danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być np. adres IP urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na Państwa zidentyfikowanie.

Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w szczególności w związku z udostępnieniem możliwości skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie tzw. newslettera.

Prosimy także o zwrócenie uwagi na fakt, że podstawowe zasady przetwarzania danych w związku z wykorzystaniem plików cookies, w tym przechowywania i dostępu do informacji na Państwa urządzeniach za ich pomocą jak również zasady przetwarzania danych w związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzia Google Analytics określone zostały w Polityce Cookies

Jednocześnie, w związku z wykorzystaniem plików cookies i narzędzia Google Analytics uprzejmie informujemy, że zebrane za ich pomocą informacje mogą służyć Sprzedawcy do automatycznego podejmowania decyzji w tym profilowania mającego na celu dostosowywania oferowanych treści do preferencji Klienta, doboru treści reklamowych, analiz oglądalności i technicznej optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. Decyzje podejmowane przez Administratora nie opierają się przy tym na szczególnych kategoriach danych osobowych. Klient ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jak również ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw przeciwko profilowaniu – a to z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją. Bez podawania tych przyczyn Klient ma zawsze prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem w sposób podany w § 3.

Jeśli za pośrednictwem Serwisu przejdziecie Państwo na stronę naszego Sklepu internetowego zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartych w § 11 Regulaminie Sklepu.

 

§1.

 

 1.       Formularz kontaktowy udostępniony na stronie Serwisu służy zadawaniu pytań odnośnie oferowanych przez Administratora usług i jego zadaniem jest umożliwienie udzielenia przez Administratora odpowiedzi na pytania zadane przez Klienta przed zawarciem docelowej umowy sprzedaży lub świadczenia innego rodzaju usług jubilerskich, ewentualnie w związku z wykonywaną już umową.
 2.       Dane Klienta, który wypełnia i przesyła do Administratora wiadomość za pomocą udostępnionego formularza kontaktowego, o którym mowa w ust. 1, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, służbą bowiem do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, ewentualnie w celu wykonania umowy której stroną jest Klient.
 3.       W sytuacji skierowania do Administratora za pomocą formularza kontaktowego wiadomości o treści niezgodnej z celem określonym w ust. 1 dla jakiego Administrator udostępnia formularz, dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora w świadczeniu jak najwyższej jakości usług, w tym w szczególności nie pozostawianie bez odpowiedzi wszelkich kierowanych do niego wiadomości.
 4.       Wypełniając formularz kontaktowy Klient może dobrowolnie wskazać swoje dodatkowe dane tj. imię, nazwisko i numer telefonu. Podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w świadczeniu jak najwyższej jakości usług i umożliwienia szybszego i bezpośredniego kontaktu z Klientem.
 5.       Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie email (tzw. newsletter). W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie opcjonalnej zgody Klienta (art. 6 ust.  1 lit. a RODO), podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 6.       Dane osobowe możemy przetwarzać również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7.       Podanie danych osobowych przez Klienta:
  a. przy wypełnianiu formularza kontaktowego jest dobrowolne, ale niezbędne by możliwe było wysłanie sformułowanej w formularzu wiadomości i odpowiedź na nią przez Administratora,
  b. podanie imienia lub nazwiska w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego jest dobrowolne i bez ich wskazania Administrator udzieli odpowiedzi na przesłaną w formularzu wiadomość,
  c. podanie numeru telefonu w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego jest dobrowolne, ale konieczne dla nawiązania z Klientem kontaktu telefonicznego w związku z wiadomością przekazaną w formularzu kontaktowym, bez podania numeru telefonu Administrator odpowie na wiadomość jedynie drogą mailową;
  f. we wszystkich wypadkach przetwarzanie danych Klientów dla celów handlowych i marketingowych (wysyłki tzw. newslettera), dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody i jest niezależnie od możliwości skorzystania z formularza kontaktowego.
 1.       Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2.       Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3.   Dane osobowe przekazane przez Klienta w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności podstawy prawnej (do czasu wyrażenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania w ten sposób), bądź do czasu wynikającego z pojawienia się nowej podstawy, np. przepisu prawa lub konieczności realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym. Ponad to jeśli podstawę przetwarzania danych osobowych Klienta stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora - dane Klienta nie będą dalej przetwarzane jeśli zgłosi on sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 4.   W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane aż Klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnie swoją zgodę, jeśli stanowiła ona podstawę przetwarzania danych lub jeśli Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały.
 5.   Dane osobowe Klienta możemy udostępniać firmie księgowej, kancelarii prawniczej, firmom informatycznym odpowiedzialnym za serwis systemu informatycznego/komputerowego, hosting strony internetowej i adresów email oraz pozycjonowanie naszej strony internetowej. Jeżeli Klient dokonuje zakupów i wybiera opcję doręczenia ich drogą pocztową lub przesyłką kurierską to dane przekazujemy kurierom realizującym dostawy lub Poczcie Polskiej S.A. za pośrednictwem której doręczana jest przesyłka. W przypadku wyboru opcji polegającej na płatności poprzez „Przelewy 24” dane Klienta przekazywane są dostawcom usług płatniczych.
 6.   Dane osobowe Klienta mogą być przekazane poza obszar EOG tj. mogą być one przetwarzane przez  Google LLC z siedzibą główną: 1600 Amphitheatre Parkway,  Mountain View, CA 94043,  USA. Google LLC przestrzega zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework i Swiss-US Privacy Shield Framework, regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ze Szwajcarii. Przy przekazywaniu danych osobowych zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenia, przewidziane w RODO
 7.   Serwis internetowy korzysta z plików Cookies i narzędzia Google Analytics. Zasady ich wykorzystania oraz uprawnienia Klienta i Administratora określa Polityka Cookies oraz właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 2.
Zmiany polityki ochrony prywatności

 

Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą udostępniane na niniejszej stronie.

 

§ 3.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem w wybrany sposób:

- pisemnie na adres: Arlekin Piotr Tomaszewski, ul. Kazimierza Wielkiego 79, 30 – 074 Kraków

- droga mailową na adres: kontakt@arlekin.design